Thiết lập bộ lọc XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Tools - XML Filter Settings.

From the tabbed interface:

On the Tools menu of the Tools tab, choose XML Filter Settings.


Thuật ngữ Bộ lọc XML được dùng trong văn bản theo đây làm lối tắt đại diện mô tả chính xác hơn: bộ lọc dựa vào XSLT.

Thuật ngữ

Mô tả

XML

Ngôn ngữ Định dạng có Khả năng Mở rộng

XSL

Ngôn ngữ Bảng Kiểu dáng có Khả năng Mở rộng

XSLT

Chuyển dạng Ngôn ngữ Bảng Kiểu dáng có Khả năng Mở rộng. Tập tin XSLT cũng được gọi như là « Bảng Kiểu dáng XSLT » (XSLT Stylesheets).


note

Bộ lọc xuất khẩu XHTML xuất mã nguồn « XHTML 1.0 Chặt chẽ » hợp lệ cho các tài liệu kiểu Writer, Calc, Draw, và Impress.


Danh sách bộ lọc

Select one or more filters, then click one of the buttons.

Danh sách hiển thị tên và kiểu của mỗi bộ lọc đã cài đặt.

  1. Nhấn vào bộ lọc để lựa chọn nó.

  2. Giữ Shift rồi nhấn chuột hoặc giữ và nhấn để chọn nhiều bộ lọc một lúc.

  3. Nhấn-đôi vào tên để chỉnh sửa bộ lọc đó.

Mới

Opens a dialog with the name of a new filter.

Sửa

Opens a dialog with the name of the selected file.

Thử XSLT

Opens a dialog with the name of the selected file.

Xoá

Deletes the selected file after you confirm the dialog that follows.

Lưu dạng gói

Displays a Save as dialog to save the selected file as an XSLT filter package (*.jar).

Mở gói

Displays an Open dialog to open a filter from an XSLT filter package (*.jar).

Trợ giúp

Displays the help page for this dialog.

Đóng

Closes the dialog.

Please support us!