Bàn phím

Gán hay chỉnh sửa phím tắt cho các lệnh LibreOffice, hay vĩ lệnh Basic LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


Bạn có khả năng gán hay chỉnh sửa phím tắt cho ứng dụng hiện thời (v.d. Writer), hoặc cho tất cả các ứng dụng LibreOffice (Writer, Calc, Impress v.v.).

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Modify.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

note

Tuy nhiên, tránh gán phím tắt cũng được hệ điều hành dùng.


Phím tắt

Lists the shortcut keys and the associated commands.

Chức năng

Liệt kê các phân loại chức năng và các chức năng LibreOffice cho đó bạn có thể gán phím tắt.

Loại

Liệt kê các phân loại chức năng sẵn sàng. Để gán phím tắt cho Kiểu dáng, mở phân loại « Kiểu dáng ».

Chức năng

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

Phím

Hiển thị phím tắt được gán cho chức năng đã chọn.

LibreOffice

Hiển thị các phím tắt dùng chung bởi tất cả các ứng dụng LibreOffice.

Hiển thị các phím tắt cho ứng dụng LibreOffice hiện tại.

Sửa

Gán tổ hợp phím được chọn trong danh sách Phím tắt cho lệnh được chọn trong danh sách Chức năng.

Delete

Xoá (các) phần từ đã chọn, không cần xác nhận.

Nạp

Thay thế cấu hình phím tắt bằng cấu hình đã lưu trước.

Lưu

Lưu cấu hình phím tắt hiện thời, để bạn nạp lại sau.

Đặt lại

Đặt lại mỗi giá trị bị sửa đổi về giá trị mặc định.

Please support us!