Bàn phím

Gán hay chỉnh sửa phím tắt cho các lệnh LibreOffice, hay vĩ lệnh Basic LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications. To assign a key for all applications, choose the LibreOffice radio button in the top right corner.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Assign.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

A shortcut key assigned to a particular application overrides the shortcut key setting made in LibreOffice for all applications.

note

Tuy nhiên, tránh gán phím tắt cũng được hệ điều hành dùng.


Phím tắt

Lists the shortcut keys and the associated commands. When inside this panel, use a shortcut key to quickly jump to it.

Chức năng

Liệt kê các phân loại chức năng và các chức năng LibreOffice cho đó bạn có thể gán phím tắt.

Loại

Liệt kê các phân loại chức năng sẵn sàng. Để gán phím tắt cho Kiểu dáng, mở phân loại « Kiểu dáng ».

Chức năng

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

Phím

Hiển thị phím tắt được gán cho chức năng đã chọn.

LibreOffice

Hiển thị các phím tắt dùng chung bởi tất cả các ứng dụng LibreOffice.

Hiển thị các phím tắt cho ứng dụng LibreOffice hiện tại.

Assign

Gán tổ hợp phím được chọn trong danh sách Phím tắt cho lệnh được chọn trong danh sách Chức năng.

Delete

Xoá (các) phần từ đã chọn, không cần xác nhận.

Nạp

Thay thế cấu hình phím tắt bằng cấu hình đã lưu trước.

Lưu

Lưu cấu hình phím tắt hiện thời, để bạn nạp lại sau.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!