Chuyển trình đơn

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Move.


Vị trí trình đơn

Dời mục nhập trình đơn đã chọn lên hay xuống một vị trí trong trình đơn khi bạn nhấn vào cái nút mũi tên.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Please support us!