Customize

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Tools - Customize.

From the tabbed interface:

On the top right menu (☰), choose Customize.


Bạn có khả năng tùy chỉnh các phím tắt và sự gán vĩ lệnh chỉ cho ứng dụng hiện tại (v.d. Calc), hoặc cho tất cả các ứng dụng LibreOffice (Calc, Writer, Base v.v.).

Bạn cũng có thể lưu và nạp thiết lập riêng cho mỗi trình đơn, phím tắt và thanh công cụ.

Menus

Lets you customize LibreOffice menus for all modules.

Thanh công cụ

Lets you customize LibreOffice toolbars.

Context Menus

Lets you customize LibreOffice context menus for all modules.

Bàn phím

Gán hay chỉnh sửa phím tắt cho các lệnh LibreOffice, hay vĩ lệnh Basic LibreOffice.

Events

Gán vĩ lệnh cho dữ kiện chương trình. Vĩ lệnh đã gán thì tự động chạy khi nào xảy ra dữ kiện đã chọn.

Please support us!