Tổ chức Vĩ lệnh

Mở trình đơn phụ chứa liên kết đến hộp thoại trong đó bạn có thể tổ chức các vĩ lệnh và văn lệnh.

LibreOffice Basic

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể tổ chức các vĩ lệnh Basic LibreOffice.

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Please support us!