Đổi mật khẩu

Bảo vệ thư viện đã chọn bằng mật khẩu. Bạn có thể gõ mật khẩu mới, hoặc thay đổi mật khẩu hiện thời.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button,
click the Libraries tab,
and then click the Password button.


Mật khẩu cũ

Mật khẩu

Gõ mật khẩu hiện thời cho thư viện đã chọn.

Mật khẩu mới

Mật khẩu

Gõ một mật khẩu mới cho thư viện đã chọn.

Xác nhận

Nhập lại mật khẩu mới cho thư viện đã chọn.

Please support us!