Vĩ lệnh

Cho bạn có khả năng thu hay tổ chức và chỉnh sửa vĩ lệnh.

Ghi vĩ lệnh

Records a new macro. Only available, if macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.

Run Macro

Opens the Macro Selector dialog where you can start a macro.

Edit Macros

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

Tổ chức Vĩ lệnh

Mở trình đơn phụ chứa liên kết đến hộp thoại trong đó bạn có thể tổ chức các vĩ lệnh và văn lệnh.

Chữ ký số

Thêm và gỡ bỏ chữ ký thuật số vào/khỏi các vĩ lệnh của bạn. Cũng có thể sử dụng hộp thoại để xem các chứng nhận.

Organize Dialogs

Mở trang thẻ Hộp thoại của bộ Tổ chức Vĩ lệnh.

Thiết lập bộ lọc XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Please support us!