LibreOffice Basic Macros

Mở một hộp thoại để tổ chức các vĩ lệnh.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Tên vĩ lệnh

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

Vĩ lệnh từ / Lưu vĩ lệnh vào

Liệt kê các thư viện và mô-đun nơi bạn có thể mở hay lưu vĩ lệnh. Để lưu vĩ lệnh cùng với một tài liệu nào đó, mở tài liệu rồi mở hộp thoại này.

Chạy / Lưu

Runs or saves the current macro.

Gán

Mở hộp thoại Đặc chế, trong đó bạn có thể gán vĩ lệnh đã chọn cho một lệnh trình đơn, một thanh công cụ hay một dữ kiện.

Sửa

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing.

Mới/Xoá

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Thư viện mới

Saves the recorded macro in a new library.

Mô-đun mới

Saves the recorded macro in a new module.

Organizer

Mở hộp thoại Tổ chức Vĩ lệnh, trong đó bạn có thể thêm, chỉnh sửa hay xoá các mô-đun vĩ lệnh, hộp thoại và thư viện đã tồn tại.

Please support us!