Position

Set indent, spacing, and alignment options for numbering symbols, such as numbers or bullets, to ordered and unordered lists.

Để truy cập lệnh này...


Cấp

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select “1-10”.

Position and Spacing

note

This page shows the position controls used in all versions of LibreOffice Writer. Some documents (produced by other applications) use another method for positioning and spacing. Opening such documents will show the position controls documented in Position for List styles (legacy).


Canh lề ở

Nhập khoảng cách giữa lề bên trái trang và vị trí ở đó cần sắp hàng các ký hiệu đánh số.

Alignment

Đặt phương pháp sắp hàng các ký hiệu đánh số. Hãy chọn mục « Trái » để chỉnh canh ký hiệu đánh số sẽ bắt đầu đúng ở vị trí « Canh lề ở ». Chọn mục « Phải » để chỉnh canh ký hiệu sẽ kết thúc đúng trước vị trí « Canh lề ở ». Chọn mục « Giữa » để đặt tâm trung của ký hiệu vào vị trí « Canh lề ở ».

note

Tùy chọn Chỉnh canh đánh số không đặt tình trạng chỉnh canh của đoạn văn.


Followed by

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

Tab stop at

Nếu bạn lựa chọn một cột tab để nằm phía số đã đánh, bạn cũng có thể nhập giá trị khác âm làm vị trí cột tab.

Thụt vào ở

Nhập khoảng cách giữa lề bên trái trang và vị trí bắt đầu các dòng trong đoạn văn đánh số mà theo sau dòng đầu tiên.

Mặc định

Đặt lại giá trị thụt vào và giãn cách về giá trị mặc định.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!