Customize

Đặt các tùy chọn về định dạng cho danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm. Bạn cũng có thể áp dụng định dạng cho mỗi cấp riêng trong phân cấp danh sách.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Bullets and Numbering. Open Options tab page.


Chọn những bậc bạn muốn sửa đổi, sau đó ghi rõ định dạng cần dùng.

Cấp

Chọn những cấp cho chúng bạn tùy chọn xác định các tùy chọn định dạng. Cấp đã chọn cũng được tô sáng trong ô xem thử.

Number

Đánh số

Chọn kiểu dáng đánh số trong những cấp đã chọn.

Lựa chọn

Mô tả

1, 2, 3, ...

Chữ số A Rập

A, B, C, ...

Chữ hoa

a, b, c, ...

Chữ thường

I, II, III, ...

Chữ số La Mã (chữ hoa)

i, ii, iii, ...

Chữ số La Mã (chữ thường)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Đánh số theo bảng chữ cái, dùng chữ hoa

a,... aa,... aaa,...

Đánh số theo bảng chữ cái, dùng chữ thường

Chấm điểm

Adds a bullet to the beginning of a line. Select this option, and then click the Select button to choose a bullet style.

Graphics

Hiển thị ảnh thay cho chấm điểm. Bật tùy chọn này, sau đó nhấn vào nútChọn để tìm tập tin ảnh bạn muốn dùng. Ảnh đó sẽ được nhúng vào tài liệu

Đồ họa đã liên kết

Hiển thị một hình ảnh làm điểm chấm. Chọn tùy chọn này, sau đó nhấnChọn để định vị tập tin hình ảnh bạn muốn sử dụng. Hình ảnh được chèn vào tập tin hình ảnh dưới dạng một liên kết.

Không có

Không áp dụng kiểu dáng đánh số.


Tính sẵn sàng của những trường theo đây thì phụ thuộc vào kiểu dáng bạn chọn trong hộp Đánh số.

Phía trước

Nhập một ký tự hay chuỗi cần hiển thị phía trước con số trong danh sách.

Phía sau

Nhập một ký tự hay chuỗi cần hiển thị phía trước con số trong danh sách. Nếu bạn muốn tạo một danh sách đánh số mà dùng kiểu dáng « 1.) », nhập « .) » vào hộp này.

Bắt đầu ở

Nhập con số bắt đầu mới cho cấp hiện tại.

Tùy chọn về đồ họa:

Chọn...

Chọn đồ họa, hay tìm tập tin đồ họa bạn muốn dùng làm chấm điểm.

Bề rộng

Nhập chiều rộng cho đồ họa.

Bề cao

Nhập chiều cao cho đồ họa.

Giữ tỷ lệ

Bảo tồn các chiều kiểu dáng của đồ họa.

Canh lề

Đặt tùy chọn chỉnh canh cho đồ họa.

Please support us!