Thẻ khéo

Một khi bạn cài đặt một phần mở rộng Thẻ Khéo, bạn cũng thấy trang Thẻ Khéo.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Smart Tags tab.


Sử dụng Thẻ khéo

Nhãn văn bản bằng thẻ khéo

Hiệu lực ước tính và hiển thị Thẻ Khéo trong tài liệu văn bản.

Thẻ khéo được cài đặt hiện thời

Hiển thị tất cả các Thẻ Khéo đã cài đặt. Để cấu hình một Thẻ Khéo, lựa chọn tên nó, sau đó tài liệu nút Thuộc tính. Không phải tất cả các Thẻ Khéo có khả năng cấu hình.

Thuộc tính

Để cấu hình một Thẻ Khéo, lựa chọn tên nó, sau đó tài liệu nút Thuộc tính. Không phải tất cả các Thẻ Khéo có khả năng cấu hình.

Please support us!