Điền nốt từ

Đặt các tùy chọn về chức năng điền nốt từ hay gặp trong khi bạn gõ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Word Completion tab.


Bật điền nốt từ

Cất giữ các từ hay dùng, và tự động điền nốt từ sau khi bạn gõ ba chữ tương ứng với ba chữ thứ nhất của từ đã cất giữ.

Phụ thêm dấu cách

Nếu bạn không thêm dấu chấm câu vào từ, LibreOffice sẽ thêm một dấu cách. Dấu cách này được thêm một khi bạn bắt đầu gõ từ kế tiếp.

Hiển thị dạng lời gợi ý

Hiển thị từ đã điền nốt dưới dạng lời Gợi ý Trợ giúp.

Thu thập từ

Thêm các từ hay dùng vào danh sách. Để gỡ bỏ từ khỏi danh sách Điền Nốt Từ, lựa chọn từ đó, sau đó nhấn vào nút Xoá mục.

Khi đóng một tài liệu, gỡ bỏ những từ lấy từ tài liệu ra khỏi danh sách

Khi bật, danh sách sẽ bị xóa khi bạn đóng tài liệu hiện hành. Khi tắt, danh sách hoàn thành từ vẫn sẵn dùng cho những tài liệu khác sau khi bạn đã đóng tài liệu hiện hành. Danh sách tồn tại cho đến khi bạn thoát khỏi LibreOffice.

Chấp nhận bằng

Chọn khoá bạn muốn dùng để chấp nhận chức năng tự động điền nốt từ.

Biểu tượng Gợi ý

Bấm phím Esc để từ chối điền nốt từ.


Bề dài từ tiểu

Nhập chiều dài từ tối thiểu cần thiết để dùng tính năng điền nốt từ.

Số mục đại

Nhập số từ tối đa bạn muốn cất giữ trong danh sách Điền Nốt Từ.

Danh sách Điền Nốt Từ

Liệt kê các từ đã thu thập. Danh sách có tác động đến khi bạn đóng tài liệu hiện tại. Để làm cho danh sách sẵn sàng cho các tài liệu khác trong phiên đang chạy, bật tùy chọn Khi đóng một tài liệu, lưu danh sách để dùng trong các tài liệu khác..

Biểu tượng Ghi chú

Hiệu lực chức năng tự động kiểm tra chính tả thì chỉ thu thập những từ nhận ra bởi tiến trình kiểm tra chính tả.


Xoá mục

Gỡ bỏ (các) từ đã chọn khỏi danh sách Điền Nốt Từ.

Dialog Buttons

Đặt lại

Resets modified values back to the tab page previous values.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!