Trình đơn ngữ cảnh Tự động Sửa lỗi

To access this menu, right-click a misspelled word in your document. To view the misspelled words in your document, choose Tools - Automatic Spell Checking.

<Góp ý thay thế>

Nhấn vào từ nên thay thế từ đã tô sáng. Dùng trình đơn phụ Tự động Sửa lỗi để thay thế bền bỉ.

Spelling

Opens the Spelling dialog.

Thêm

Adds the highlighted word to a user-defined dictionary.

Bỏ tất cả

Ignores all instances of the highlighted word in the current document.

Tự động Sửa lỗi

Muốn lúc nào cũng thay thế từ đã tô sáng thì nhấn vào từ trong danh sách. Cặp từ này được cất giữ trong bảng thay thế dưới Công cụ > Tự động Sửa lỗi > Thay thế.

Từ bằng <tên của ngôn ngữ>

Thay đổi thiết lập ngôn ngữ cho từ đã tô sáng, nếu từ nằm trong từ điển khác.

Đoạn văn bằng <tên của ngôn ngữ>

Thay đổi thiết lập ngôn ngữ cho đoạn văn chứa từ đã tô sáng, nếu từ nằm trong từ điển khác.

Please support us!