Ngoại lệ

Ghi rõ các từ viết tắt và/hay tổ hợp chữ mà bạn không muốn LibreOffice tự động sửa chữa.

Những ngoại lệ bạn xác định thì phụ thuộc vào thiết lập ngôn ngữ hiện thời. Bạn cũng có thể thay đổi thiết lập ngôn ngữ, bằng cách chọn ngôn ngữ khác trong hộp Thay thế và ngoại lệ cho ngôn ngữ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Thay thế và ngoại lệ cho ngôn ngữ :

Chọn ngôn ngữ cho đó bạn muốn tạo hay chỉnh sửa quy tắc thay thế. LibreOffice tìm kiếm đầu tiên ngoại lệ được xác định cho ngôn ngữ ở vị trí con trỏ hiện tại trong tài liệu, sau đó tì kiếm cho các ngôn ngữ còn lại.

Từ viết tắt (không có chữ hoa sau)

Gõ từ viết tắt có dấu chấm theo sau, sau đó bấm nút Mới. Hành động này ngăn cản LibreOffice tự động viết hoa chữ đầu của từ nằm sau dấu chấm ở kết thúc từ viết tắt.

Liệt kê các từ viết tắt không được tự động sửa chữa. Để gỡ bỏ mục khỏi danh sách, lựa chọn mục, sau đó bấm nút Delete.

Words with TWo INitial CApitals or sMALL iNITIAL

Type the word or abbreviation that starts with two capital letters or a small initial that you do not want LibreOffice to change to one initial capital. For example, enter PC to prevent LibreOffice from changing PC to Pc. Enter eBook to prevent an automatic change to Ebook.

Lists the words or abbreviations that start with two initial capitals or small initial that are not automatically corrected. All words which start with two capital letters or small initial are listed in the field. To remove an item from the list, select the item, and then click Delete.

Mới

Thêm mục nhập hiện thời vào danh sách ngoại lệ.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Tự động gồm

Adds autocorrected abbreviations or autocorrected words that start with two capital letters to the corresponding list of exceptions, if the autocorrection is immediately undone by pressing +Z.

This feature is relevant when the Capitalize first letter of every sentence option or the Correct TWo INitial CApitals option are selected in the [T] column on the Options tab of this dialog, and Tools - AutoCorrect - While Typing is enabled.

Dialog Buttons

Đặt lại

Resets modified values back to the tab page previous values.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!