Thay thế

Chỉnh sửa bảng thay thế để tự động sửa chữa hay thay thế các từ hay từ viết tắt trong tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Replace tab.


Thay thế và ngoại lệ cho ngôn ngữ :

Chọn ngôn ngữ cho đó bạn muốn tạo hay chỉnh sửa quy tắc thay thế. LibreOffice tìm kiếm đầu tiên ngoại lệ được xác định cho ngôn ngữ ở vị trí con trỏ hiện tại trong tài liệu, sau đó tì kiếm cho các ngôn ngữ còn lại.

Bảng thay thế

Lists the entries for automatically replacing words, abbreviations or word parts while you type. To add an entry, enter text in the Replace and With boxes, and then click New. To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace. To delete an entry, select it, and then click Delete.

You can use the AutoCorrect feature to apply a specific character format to a word, abbreviation or a word part. Select the formatted text in your document, open this dialog, clear the Text only box, and then enter the text that you want to replace in the Replace box.

Thay thế

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type.

The wildcard character sequence .* can match anything before or after the replace string. For example:

Enter

Autocorrected Result

i18ns

internationals

i18nization

internationalization

i18nized

internationalized


tip

To enter time values using the number pad, use the replace pattern .*...* and : as the replacement text. Now 10..30 is replaced automatically with 10:30.


Bằng:

Nhập vào hộp này văn bản, đồ họa, khung hay đối tượng OLE bạn muốn thay thế văn bản trong hộp Thay thế. Nếu bạn đã chọn văn bản, đồ họa, khung hay đối tượng OLE trong tài liệu, thông tin thích hợp đã được nhập vào đây.

Chỉ văn bản

Lưu mục nhập trong hộp Bằng, không có định dạng. Khi làm thay thế, văn bản theo cùng một định dạng với văn bản của tài liệu.

Mới

Thêm hay thay thế mục nhập trong bảng thay thế.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Dialog Buttons

Đặt lại

Resets modified values back to the tab page previous values.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!