Tùy chọn

Đặt các tùy chọn về chức năng tự động sửa chữa lỗi trong khi gõ, sau đó nhấn vào nút OK.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Dùng bảng thay thế

Nếu bạn gõ một tổ hợp chữ mà tương ứng với một lối tắt trong bảng thay thế, tổ hợp chữ được thay thế bằng chuỗi định sẵn.

Sửa HAi CHữ HOa ĐÂu TIên

Nếu bạn gõ hai chữ hoa ở đầu của từ, chữ hoa thứ hai được tự động thay thế bằng chữ thường. (Chương trình giả sử bạn đã gõ sai.)

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Viết hoa chữ đầu của mỗi câu

Capitalizes the first letter of every sentence

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Biểu tượng Ghi chú

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Nhận ra URL

Tự động tạo siêu liên kết khi bạn gõ một địa chỉ URL.

Thay các dấu gạch

Thay thế một hay hai dấu gạch nối bằng dấu gạch dài (xem bảng theo sau).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

Ký tự bạn gõ :

Kết quả:

A - B (A, dấu cách, dấu trừ, dấu cách, B)

A – B (A, dấu cách, dấu gạch ngắn, dấu cách, B)

A -- B (A, dấu cách, dấu trừ, dấu trừ, dấu cách, B)

A – B (A, dấu cách, dấu gạch ngắn, dấu cách, B)

A--B (A, dấu trừ, dấu trừ, B)

A—B (A, dấu gạch ngắn, B)
(xem ghi chú bên dưới bảng)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-dash, N)

A-B (A, dấu trừ, B)

A-B (chưa thay đổi)

A -B (A, dấu cách, dấu trừ, B)

A -B (chưa thay đổi)

A --B (A, dấu cách, dấu trừ, dấu trừ, B)

A –B (A, dấu cách, dấu gạch ngắn, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Bỏ qua dấu cách đôi

Thay thế hai hoặc hơn nữa dấu cách liên tiếp bằng một dấu cách riêng lẻ.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Dialog Buttons

Đặt lại

Resets modified values back to the tab page previous values.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!