AutoCorrect Options

Đặt các tùy chọn về chức năng tự động thay thế văn bản trong khi gõ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options.


To apply an AutoCorrect rule, enter the predefined text in the document and press the Spacebar.

Thay thế

Chỉnh sửa bảng thay thế để tự động sửa chữa hay thay thế các từ hay từ viết tắt trong tài liệu.

Ngoại lệ

Ghi rõ các từ viết tắt và/hay tổ hợp chữ mà bạn không muốn LibreOffice tự động sửa chữa.

Tùy chọn

Đặt các tùy chọn về chức năng tự động sửa chữa lỗi trong khi gõ, sau đó nhấn vào nút OK.

Ngoại lệ

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Dialog Buttons

Đặt lại

Resets modified values back to the tab page previous values.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!