Sửa từ điển

Chỉnh sửa các thuật ngữ dịch tiếng Trung.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion - Edit terms button. Asian language support must be enabled.


Biểu tượng Ghi chú

Bạn có thể sử dụng từ điển này để thêm, chỉnh sửa hay xoá mục nhập trong từ điển dịch. Tên đường dẫn tập tin cho từ điển dịch là « user/wordbook/commonterms.ctd ». Bạn không thể xoá những mục nhập mặc định khỏi tập tin này.


Tiếng Trung phồn thể sang giản thể

Dịch tiếng Trung truyền thống sang tiếng Trung phổ thông.

Tiếng Trung giản thể sang phồn thể

Dịch tiếng Trung phổ thông sang tiếng Trung truyền thống.

Ánh xạ ngược

Tự động thêm hướng ánh xá ngược vào danh sách cho mỗi sự sửa đổi bạn nhập vào.

Thuật ngữ

Nhập văn bản bạn muốn thay thế bằng thuật ngữ Ánh xạ.

Ánh xạ

Nhập văn bản nên thay thế Thuật ngữ.

Thuộc tính

Xác định hạng của thuật ngữ đã chọn.

Thêm

Thêm thuật ngữ vào từ điển dịch. Thuật ngữ đã có trong từ điển thì thuật ngữ mới có quyền cao hơn.

Sửa

Lưu vào tập tin cơ sở dữ liệu mục nhập đã sửa đổi.

Xoá

Gỡ bỏ khỏi từ điển mục nhập tự xác định đã chọn.

Please support us!