Ngôn ngữ

Mở một trình đơn phụ trong đó bạn có thể chọn các lệnh đặc trưng cho ngôn ngữ.

Chuyển đổi Hangul/Hanja

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Language Settings - Languages, and if a text formatted in Korean language is selected.

Dịch tiếng Trung

Converts the selected Chinese text from one Chinese writing system to the other. If no text is selected, the entire document is converted. You can only use this command if you enable Asian language support in - Language Settings - Languages.

Thesaurus

Thay thế từ hiện thời bằng một từ gần nghĩa, hay một thuật ngữ liên quan.

Tìm thêm các từ điển trực tuyến

Mở trình duyệt mặc định vào trang của các phần mở rộng cho từ điển.

Please support us!