Spelling

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Spelling.

Phím F7

On the Standard bar, click

Biểu tượng

Spelling


Kiểm tra Chính tả bằng Tay

Chức năng kiểm tra chính tả bắt đầu ở vị trí con trỏ hiện tại, sau đó tiếp tới kết thúc của tài liệu hay vùng chọn. Lúc đó, bạn có dịp tiếp tục tiến trình kiểm tra chính tả từ đầu của tài liệu.

Spelling looks for misspelled words and gives you the option of adding an unknown word to a user dictionary. When the first misspelled word is found, the Spelling dialog opens.

Spelling errors are underlined in red, grammar errors in blue. First the dialog presents all spelling errors, then all grammar errors.

Enable Check grammar to work first on all spelling errors, then on all grammar errors.

Không phải trong từ điển

Hiển thị câu chứa từ sai chính tả được tô sáng. Hãy sửa từ, hoặc nhấn vào một của những từ góp ý trong hộp văn bản bên dưới.

Góp ý

Lists suggested words to replace the misspelled word. Select the word that you want to use, and then click Correct or Correct All.

Ngôn ngữ của văn bản

Ghi rõ ngôn ngữ cần dùng để kiểm tra chính tả.

Ngôn ngữ có chức năng kiểm tra chính tả hoạt động thì mục nhập ngôn ngữ có dấu kiểm phía trước.

Tùy chọn

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chọn những từ điển tự xác định, và đặt các quy tắc kiểm tra chính tả.

Sửa từ điển

Thêm từ mới vào từ điển tự xác định.

Bỏ qua một lần

Bỏ qua từ lạ này và tiếp tục kiểm tra chính tả.

Biểu tượng Ghi chú

This label of this button changes to Resume if you leave the Spelling dialog open when you return to your document. To continue the spellcheck from the current position of the cursor, click Resume.


Bỏ qua tất cả

Skips all occurrences of the unknown word until the end of the current LibreOffice session and continues with the spellcheck.

Correct

Thay thế từ lạ bằng sự góp ý hiện thời. Bạn sửa đổi nhiều hơn chỉ từ sai chính tả thì thay thế toàn câu.

Correct All

Thay thế mọi lần gặp từ lạ này bằng sự góp ý hiện thời.

Hủy bước

Click to undo the last change in the current sentence. Click again to undo the previous change in the same sentence.

Please support us!