Text Attributes

Đặt các thuộc tính về chức năng bố trí và thả neo cho văn bản trên đối tượng kiểu vẽ hay văn bản đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - .


Câu lệnh này chỉ sẵn sàng để vẽ đối tượng có thể chứa văn bản, ví dụ hình chữ nhật, không phải đường.

Văn bản

Đặt các thuộc tính kiểu bố trí và thả neo về văn bản trên đối tượng kiểu vẽ hay văn bản đã chọn.

Hoạt họa Văn bản

Thêm một hiệu ứng hoạt họa vào văn bản trên đối tượng vẽ đã chọn.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!