Phân phối

Phân phối ba hoặc hơn nữa đối tượng đã chọn một cách đều đều theo trục nằm ngang hay trục thẳng đứng. Bạn cũng có thể phân phối đều đều khoảng cách giữa các đối tượng khác nhau.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Distribution (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Distribution (LibreOffice Impress).


Các đối tượng được phân phối tương ứng với các đối tượng ngoài cùng trong vùng chọn.

Theo chiều ngang

Ghi rõ sự phân phối theo chiều ngang cho các đối tượng đã chọn.

Không có

Không phân phối các đối tượng theo chiều ngang.

Trái

Phân phối các đối tượng đã chọn, để mà các cạnh bên trái của các đối tượng được đặt cách nhau đều đều.

Giữa

Phân phối các đối tượng đã chọn, để mà các trung tâm nằm ngang của các đối tượng được đặt cách nhau đều đều.

Giãn cách

Phân phối theo chiều ngang các đối tượng đã chọn, để mà các đối tượng được đặt cách nhau đều đều.

Phải

Phân phối các đối tượng đã chọn, để mà các cạnh bên phải của các đối tượng được đặt cách nhau đều đều.

Nằm dọc

Ghi rõ sự phân phối theo chiều dọc cho các đối tượng đã chọn.

Không có

Không phân phối theo chiều dọc các đối tượng.

Trên

Phân phối các đối tượng đã chọn, để mà các cạnh bên trên của các đối tượng được đặt cách nhau đều đều.

Giữa

Phân phối các đối tượng đã chọn, để mà các trung tâm thẳng đứng của các đối tượng được đặt cách nhau đều đều.

Giãn cách

Phân phối theo chiều dọc các đối tượng đã chọn, để mà các đối tượng được đặt cách nhau đều đều.

Dưới

Phân phối các đối tượng đã chọn, để mà các cạnh bên dưới của các đối tượng được đặt cách nhau đều đều.

Please support us!