Xoá hàng

Xoá những hàng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Context menu for a row header in an open database table - Delete Rows.


Chỉ có thể kích hoạt chức năng này khi bạn chọn biểu tượng Sửa trên thanh kiểu Dữ liệu bảng hay Chuẩn.

Please support us!