Định dạng bảng

Định dạng những hàng đã chọn

Để truy cập lệnh này...

Open context menu of a row header in a database table - choose Table Format.


Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Hiệu ứng Phông

Specify the font effects that you want to use.

Please support us!