Nguồn dữ liệu

Phần này chứa thông tin về chức năng duyệt và chỉnh sửa bảng trong cơ sở dữ liệu.

Database Overview

note

Bạn không thể sử dụng bộ duyệt nguồn dữ liệu trên một bảng cơ sở dữ liệu được mở trong ô xem Thiết kế.


Bộ duyệt Nguồn dữ liệu

The commands for the data source browser are found on the Table Data bar and in context menus.

Lựa chọn bản ghi

Để lựa chọn một bản ghi trong bảng cơ sở dữ liệu, nhấn vào đầu hàng, hoặc nhấn vào đầu hàng rồi dùng phím mũi tên chỉ Lên hay Xuống

Theo đây có bảng diễn tả cách lựa chọn mỗi thành phần riêng trong bộ duyệt nguồn dữ liệu.

Lựa chọn

Hành động

Thu

Nhấn vào đầu hàng

Vài bản ghi hay gỡ bỏ vùng chọn

Giữ Shift rồi nhấn chuột hoặc giữ và nhấn để chọn nhiều bộ lọc một lúc.

Cột

Nhấn vào đầu cột

Trường dữ liệu

Nhấn vào trường dữ liệu

Toàn bảng

Nhấn vào đầu hàng của các đầu cột


Thanh công cụ Dữ liệu Bảng (chỉnh sửa dữ liệu bảng)

Biểu tượng

Cho phép bạn thêm, chỉnh sửa hay xoá bản ghi trong bảng cơ sở dữ liệu.

Cắt, sao chép và dán dữ liệu

Bạn có khả năng cắt, sao chép và dán bản ghi trong ô xem Nguồn dữ liệu. Bộ duyệt Nguồn dữ liệu cũng hỗ trợ chức năng kéo thả bản ghi, hay văn bản và con số, từ tập tin LibreOffice khác.

Tuy nhiên, không thể kéo thả vào trường bảng kiểu Có/Không, nhị phân, ảnh hay đếm.

note

Chức năng kéo thả chỉ hoạt động ở chế độ Sửa.


Thanh dữ liệu bảng

Dùng thanh dữ liệu bảng để điều khiển ô xem dữ liệu.

Di chuyển trong bộ duyệt Nguồn dữ liệu

Dùng thanh Duyệt biểu mẫu ở đáy của ô xem Nguồn dữ liệu để di chuyển giữa các bản ghi khác nhau.

Bản ghi đầu

Biểu tượng

Bản ghi trước

Biểu tượng

Số hiệu bản ghi

Bản ghi sau

Biểu tượng

Bản ghi cuối

Biểu tượng

Bản ghi mới

Biểu tượng

Để tạo một bản ghi, nhấn vào cái nút dấu sao (*) ở đáy ô xem bảng. Hành động này sẽ thêm vào bảng một hàng rỗng.

Số bản ghi

Displays the number of records. For example, "Record 7 of 9(2)" indicates that two records (2) are selected in a table containing 9 records, and that the cursor is in record number 7.

Tổ chức bảng

Để truy cập đến các chức năng để định dạng bảng, nhấn-phải vào đầu cột hay đầu hàng.

Định dạng bảng

Định dạng những hàng đã chọn

Bề cao hàng

Sửa đổi chiều cao của hàng hiện tại, hay của những hàng đã chọn.

Xoá hàng

Xoá những hàng đã chọn.

Định dạng cột

Định dạng những cột đã chọn.

Bề rộng cột

Sửa đổi chiều rộng của cột hiện tại, hay của những cột đã chọn.

Ẩn cột

Ẩn những cột đã chọn. Để hiển thị cột bị ẩn, nhấn-phải vào bất cứ đầu cột nào, sau đó chọn lệnh Hiện cột.

Hiện cột

Hiển thị các cột bị ẩn. Trong danh sách, chọn cột bạn muốn hiển thị, hoặc bật tùy chọn Tất cả để hiển thị tất cả các cột bị ẩn.

Please support us!