Bề rộng cột

Sửa đổi chiều rộng của cột hiện tại, hay của những cột đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Columns - Width.

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Width.


Bạn cũng có khả năng sửa đổi chiều rộng của cột bằng cách kéo đường chia nằm bên cạnh đầu cột.

Bề rộng

Nhập chiều rộng cột bạn muốn dùng.

Tự động điều chỉnh chiều rộng cột dựa vào phông hiện thời.

Please support us!