Hoạt họa Văn bản

Thêm một hiệu ứng hoạt họa vào văn bản trên đối tượng vẽ đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - - Text Animation tab.


Hiệu ứng hoạt họa văn bản

Chọn hiệu ứng bạn muốn áp dụng, sau đó đặt các thuộc tính về hiệu ứng.

Hiệu ứng

Chọn hiệu ứng hoạt họa bạn muốn áp dụng cho văn bản trên đối tượng vẽ đã chọn. Để gỡ bỏ một hiệu ứng hoạt họa, bật tùy chọn Không có hiệu ứng.

Sang trái

Cuộn văn bản từ bên phải sang trái.

Biểu tượng

Mũi tên trái

Sang phải

Cuộn văn bản từ bên trái sang phải.

Biểu tượng

Mũi tên phải

Lên trên

Cuộn văn bản từ bên dưới lên trên.

Biểu tượng

Mũi tên lên

Xuống dưới

Cuộn văn bản từ bên trên xuống dưới.

Biểu tượng

Mũi tên dưới

Thuộc tính

Bắt đầu bên trong

Văn bản hiện rõ và nằm bên trong đối tượng vẽ khi hiệu ứng được áp dụng.

Văn bản hiển thị khi thoát ra

Văn bản còn lại hiện rõ sau khi áp dụng hiệu ứng.

Hiệu ứng hoạt họa

Đặt các thuộc tính về chức năng vòng lặp cho hiệu ứng hoạt họa.

Liên tục

Chạy liên tục hiệu ứng hoạt động. Để ghi rõ số lần cần chạy hiệu ứng, tắt tùy chọn này, sau đó nhập vào hộp Liên tục một con số.

Hộp Liên tục

Nhập số lần bạn muốn lặp lại hiệu ứng hoạt họa.

Bước

Ghi rõ giá trị tăng/giảm dần để cuộn văn bản.

Điểm ảnh

Đo giá trị tăng/giảm dần theo điểm ảnh.

Hộp Tăng/giảm dần

Nhập hệ số tăng/giảm dần theo đó cần cuộn văn bản.

Trễ

Ghi rõ khoảng đợi giữa hai lần làm hiệu ứng.

Tự động

LibreOffice tự động quyết định khoảng thời gian cần đợi trước khi lặp lại hiệu ứng. Để tự gán khoảng đợi, tắt tùy chọn này, sau đó nhập vào hộp Tự động một giá trị.

Hộp Tự động

Nhập khoảng thời gian cần đợi trước khi lặp lại hiệu ứng.

Please support us!