Ra nhóm

Rời khỏi nhóm, vì vậy bạn không còn có khả năng chỉnh sửa lại mỗi đối tượng riêng trong nhóm. Nếu con trỏ nằm trong nhóm lồng nhau, chỉ nhóm lồng nhau bị đóng.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Ra nhóm


Please support us!