Vào nhóm

Mở nhóm đã chọn, để cho bạn chỉnh sửa mỗi đối tượng riêng. Nếu nhóm đã chọn chứa nhóm khác (nhóm lồng nhau), bạn có thể lặp lại lệnh này với mỗi nhóm phụ. Câu lệnh này không rã nhóm bền bỉ các đối tượng.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

Vào nhóm


Biểu tượng Gợi ý

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Please support us!