Rã nhóm

Ngắt nhóm đã ra các đối tượng riêng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Group - Ungroup (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Ungroup (drawing documents).

Open context menu - choose Ungroup.

Biểu tượng

Rã nhóm


Để ngắt ra các nhóm lồng nhau bên trong nhóm, bạn cần phải lặp lại lệnh này với mỗi nhóm phụ.

Please support us!