Rã nhóm

Ngắt nhóm đã ra các đối tượng riêng.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Ungroup.

From the tabbed interface:

From toolbars:

Icon Ungroup

Rã nhóm


Để ngắt ra các nhóm lồng nhau bên trong nhóm, bạn cần phải lặp lại lệnh này với mỗi nhóm phụ.

Please support us!