Nhóm

Nhóm lại các đối tượng đã chọn, để di chuyển dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Group (for text box and shapes).

Icon Group

Nhóm lại


Các thuộc tính của mỗi đối tượng vẫn còn được bảo tồn, ngay cả sau khi bạn nhóm lại các đối tượng. Bạn cũng có thể lồng nhau các nhóm: đặt nhóm này bên trong nhóm khác.

Please support us!