Nhóm

Nhóm thì kết hợp các đối tượng đã chọn, để di chuyển hay định dạng dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Group.

Open context menu - choose Group.


Thao tác nhóm

Để chỉnh sửa mỗi đối tượng riêng trong nhóm, lựa chọn nhóm đó, nhấn-phải vào nó, sau đó chọn lệnh

Khi bạn chỉnh sửa nhóm, các đối tượng không thuộc về nhóm đó được hiển thị mờ.

Hãy dùng phím TabShift+Tab để di chuyển tiếp về ngược qua các đối tượng trong nhóm.

Để rời khỏi nhóm, nhấn-phải chuột, sau đó chọn lệnh

Nhóm lại

Nhóm lại các đối tượng đã chọn, để di chuyển dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Rã nhóm

Ngắt nhóm đã ra các đối tượng riêng.

Vào nhóm

Mở nhóm đã chọn, để cho bạn chỉnh sửa mỗi đối tượng riêng. Nếu nhóm đã chọn chứa nhóm khác (nhóm lồng nhau), bạn có thể lặp lại lệnh này với mỗi nhóm phụ.

Ra nhóm

Rời khỏi nhóm, vì vậy bạn không còn có khả năng chỉnh sửa lại mỗi đối tượng riêng trong nhóm.

Please support us!