Sửa điểm

Cho phép bạn thay đổi hình của đối tượng vẽ đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Points.

Icon Edit Points

Sửa điểm


Để chỉnh sửa hình của đối tượng vẽ đã chọn, nhấn vào biểu tượng Điểm trên thanh Vẽ, sau đó kéo một của những điểm của đối tượng.

Please support us!