Sửa điểm

Cho phép bạn thay đổi hình của đối tượng vẽ đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Edit - Toggle Point Edit Mode.

From the context menu:

Toggle Point Edit Mode

From the tabbed interface:

Choose Draw - Toggle Point Edit Mode.

On the Draw menu of the Draw tab, choose Toggle Point Edit Mode.

From toolbars:

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode


Để chỉnh sửa hình của đối tượng vẽ đã chọn, nhấn vào biểu tượng Điểm trên thanh Vẽ, sau đó kéo một của những điểm của đối tượng.

Please support us!