Dạng ký tự

Thả neo mục đã chọn dưới dạng ký tự trong văn bản hiện tại. Mục có chiều cao lớn hơn kích cỡ phông hiện thời thì tăng chiều cao của dòng chứa mục này.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Anchor - As Character.


Please support us!