Vào khung

Thả neo mục đã chọn vào khung giới hạn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Anchor - To Frame.


Please support us!