Vào ô

Thả mục đã chọn vào ô bảng. Biểu tượng neo được hiển thị ở góc trên bên trái ô.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Format - Anchor - To Cell.

From the context menu:

Choose Anchor - To Cell.

From the tabbed interface:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.


Please support us!