Vào ô

Thả mục đã chọn vào ô bảng. Biểu tượng neo được hiển thị ở góc trên bên trái ô.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Anchor - To Cell.


Please support us!