Vào đoạn văn

Thả neo mục đã chọn vào đoạn văn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Anchor - To Paragraph.


Biểu tượng neo được hiển thị trong lề bên trái trang, ở đầu đoạn văn.

Please support us!