Vào trang

Thả neo mục đã chọn vào trang hiện tại.

Mục đã thả neo sẽ còn lại trên trang hiện thời, thậm chí nếu bạn chèn hay xoá văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Anchor - To Page.


Biểu tượng neo được hiển thị ở góc trên bên trái trang.

Please support us!