Thả neo

Đặt các tùy chọn về chức năng thả neo cho đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Anchor.

On Form Design bar, click

Icon Anchor

Đổi neo


Allows you to switch between anchoring options.

Vào trang

Thả neo mục đã chọn vào trang hiện tại.

Please support us!