Về nền

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống bên dưới văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Arrange - To Background.

Biểu tượng

Xuống dưới


Please support us!