Về nền

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống bên dưới văn bản.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Format - Arrange - To Background.

From toolbars:

Icon To Background

Xuống dưới


Please support us!