Tới cận cảnh

Nâng đối tượng đã chọn lên bên trên văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Icon To Foreground

Lên trên


Please support us!