Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Shift++dấu trừ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

Hạ xuống dưới


Please support us!