Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange - Send to Back.

From the tabbed interface:

Choose Image - Send to Back.

Choose Object - Send to Back

From toolbars:

Icon Send to Back

Hạ xuống dưới


Please support us!