Hạ thấp

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống một cấp, gần hơn cuối đống.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

+dấu trừ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Icon Send Backward

Hạ xuống


Please support us!