Nâng lên

Nâng đối tượng đã chọn lên một cấp, gần hơn đầu đống.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

+dấu cộng (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Icon Bring Forward

Nâng lên


Please support us!