Sắp đặt

Changes the stacking order of the selected object(s).

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

Sắp đặt


Lớp cho văn bản hay đồ họa

Mỗi đối tượng bạn đặt vào tài liệu thì được xếp đống lần lượt trên đối tượng đặt trước. Hãy dùng các câu lệnh sắp đặt để sửa đổi thứ tự xếp đống của các đối tượng trong tài liệu. Tuy nhiên, không thể sửa đổi thứ tự xếp đống văn bản.

Nâng lên trên

Nâng đối tượng đã chọn lên trên đống, để hiện rõ « phía trước » các đối tượng khác.

Nâng lên

Nâng đối tượng đã chọn lên một cấp, gần hơn đầu đống.

Hạ thấp

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống một cấp, gần hơn cuối đống.

Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Tới cận cảnh

Nâng đối tượng đã chọn lên bên trên văn bản.

Về nền

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống bên dưới văn bản.

Please support us!