Lật

Lật đối tượng đã chọn theo chiều ngang hay dọc.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Flip (LibreOffice Draw).

Choose Format - Image - Properties - Image tab.

Open context menu - choose Flip (presentation documents).


Theo chiều dọc

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Theo chiều ngang

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Please support us!