Khung thoại

Ghi rõ các thuộc tính về khung thoại đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Position and Size - Callout tab. This is only available for textbox callouts, not for custom shapes callouts.


Biểu tượng Ghi chú

These callouts are a legacy of the first versions of LibreOffice. You must customize a toolbar or menu to insert these callouts. The newer custom shape callouts offer more features, for example a Callouts toolbarIcon where you can select the shape.


Kiểu dáng Khung thoại

Nhấn vào kiểu dáng Khung thoại bạn muốn áp dụng cho khung thoại đã chọn.

Giãn cách

Nhập khoảng cách bạn muốn để lại giữa kết thúc của đường khung thoại và hộp giới hạn khung thoại.

Mở rộng

Chọn vị trí từ đó bạn muốn mở rộng đường khung thoại, tương ứng so với hộp giới hạn khung thoại.

Bề dài

Nhập chiều dài của đoạn đường khung thoại mà kéo dài từ hộp giới hạn khung thoại đến điểm uốn của đường.

Biểu tượng Ghi chú

Hộp Bề dài chỉ sẵn sàng nếu bạn chọn kiểu dáng khung thoại Đường nối góc và không bật tùy chọn Tối ưu.


Tối ưu

Nhấn vào đây để hiển thị một đường góc đơn bằng cách tối ưu.

Please support us!