Làm xiên và Bán kính góc

Làm xiên đối tượng đã chọn, hoặc làm tròn các góc của đối tượng hình chữ nhật.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Position and Size - Slant & Corner Radius tab.


Bán kính góc

Bạn chỉ có thể làm tròn các góc của đối tượng hình chữ nhật.

Bán kính

Nhập bán kính của hình tròn bạn muốn dùng để làm tròn các góc.

Làm xiên

Làm xiên đối tượng đã chọn theo một trục bạn ghi rõ.

Góc

Nhập độ của trục làm xiên.

Please support us!