Vị trí và Kích cỡ

Thay đổi kích cỡ về hay di chuyển đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Click on textbox or shape to select, then...

Choose Format - Position and Size - Position and Size tab.

Open context menu for selected object - choose Position and Size - Position and Size tab.

Icon Position and Size

Position and Size menu icon


Kích cỡ

Bề rộng

Nhập chiều rộng cho đối tượng đã chọn.

Bề cao

Nhập chiều cao cho đối tượng đã chọn.

Giữ tỷ lệ

Maintains the width and height ratio when changing the width or height setting in the dialog box.

Bảo vệ

Vị trí

Prevents changes to the position and size of the selected object.

Kích cỡ

Ngăn cản bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng.

Please support us!