Vị trí và Kích cỡ

Thay đổi kích cỡ về hay di chuyển đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Position and Size - Position and Size tab.


Vị trí

Ghi rõ vị trí trên trang của đối tượng đã chọn.

Vị trí X

Nhập khoảng cách theo chiều ngang cần dời đối tượng tương đối so với điểm cơ bản đã chọn trên lưới.

Vị trí Y

Nhập khoảng cách theo chiều dọc cần dời đối tượng tương đối so với điểm cơ bản đã chọn trên lưới.

Điểm cơ bản

Nhấn vào một điểm cơ bản trên lưới, sau đó nhập giá trị theo đó bạn muốn dời đối tượng tương đối so với điểm cơ bản bạn đã chọn trong hai hộp Vị trí XVị trí Y. Các điểm cơ bản tương ứng với các móc lựa chọn trên đối tượng.

Kích cỡ

Ghi rõ giá trị theo đó bạn muốn thay đổi kích cỡ của đối tượng đã chọn, tương ứng so với điểm cơ bản đã chọn.

Bề rộng

Nhập chiều rộng cho đối tượng đã chọn.

Bề cao

Nhập chiều cao cho đối tượng đã chọn.

Giữ tỷ lệ

Bảo tồn tỷ lệ khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng đã chọn.

Điểm cơ bản

Nhấn vào một điểm cơ bản trên lưới, sau đó nhập vào hai hộp Bề rộngBề cao các chiều kích cỡ cho đối tượng đã chọn.

Bảo vệ

Vị trí

Ngăn cản thay đổi vị trí hay kích cỡ của đối tượng đã chọn.

Kích cỡ

Ngăn cản bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng.

Chỉnh lại

Specifies, if the size of a drawing object should be adjusted to fit the size of entered text.

Vừa bề rộng khít văn bản

Tăng chiều rộng của đối tượng để chứa văn bản, nếu đối tượng nhỏ hơn văn bản.

Vừa bề cao khít văn bản

Tăng chiều cao của đối tượng để chứa văn bản, nếu đối tượng nhỏ hơn văn bản.

Please support us!