Văn bản

Đặt các thuộc tính kiểu bố trí và thả neo về văn bản trên đối tượng kiểu vẽ hay văn bản đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - - Text tab.


Văn bản được sắp đặt tương đối so với các cạnh của đối tượng.

Drawing Object Text

Vừa bề rộng khít văn bản

Tăng chiều rộng của đối tượng để chứa văn bản, nếu đối tượng nhỏ hơn văn bản.

Vừa bề cao khít văn bản

Tăng chiều cao của đối tượng để chứa văn bản, nếu đối tượng nhỏ hơn văn bản.

Vừa khung

Resizes the text to fit the entire area of the drawing or text object. This control is available only when the other "fit" controls are not selected.

Chỉnh vào đường viền

Điều chỉnh luồng văn bản để tương ứng với các đường viền của đối tượng đã chọn.

Custom Shape Text

Cuộn từ theo hình

Cuộn văn bản bạn thêm sau khi nhấn-đôi vao hình riêng, để làm cho nó vừa bên trong hình đó.

Đổi kích cỡ hình vừa văn bản

Thay đổi kích cỡ của một hình riêng để chiếm văn bản bạn thêm sau khi nhấn-đôi vào hình đó.

Giãn cách tới các viền

Ghi rõ khoảng cách cần để lại giữa các cạnh của bản vẽ hay đối tượng văn bản và các viền của văn bản.

Trái

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên trái của đối tượng và viền bên trái của văn bản.

Phải

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên phải của đối tượng và viền bên phải của văn bản.

Trên

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên trên của đối tượng và viền bên trên của văn bản.

Dưới

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên dưới của đối tượng và viền bên dưới của văn bản.

Neo văn bản

Đặt kiểu neo và vị trí thả neo.

Trường đồ họa

Nhấn vào vị trí ở đó bạn muốn thả neo cho văn bản.

Rộng đầy đủ

Thả neo văn bản vào chiều rộng đầy đủ của đối tượng.

Please support us!